Hạt Phủ doãn Tông tòa Battambang, Campuchia mừng lễ thánh Inhaxiô