Lịch sử hình thành của dịch vụ văn phòng ảo trên thế giới