Nhập tịch châu Âu bằng con đường định cư Bồ Đào Nha