Văn phòng ảo được hợp pháp hoá như thế nào? Tìm hiểu về tính pháp lý của văn phòng ảo