Văn phòng ảo và những nghi ngờ đến từ phía khách hàng?