2019 Là Năm Ngành Công Nghệ Thông Tin Lên Ngôi Tại Mỹ