2019 là năm ngành công nghệ thông tin lên ngôi tại Mỹ