Battambang, Campuchia: Giáo dục và giáo lý là ưu tiên của một Giáo Hội đang phát triển