Battambang, Campuchia: Giáo Dục Và Giáo Lý Là Ưu Tiên Của Một Giáo Hội Đang Phát Triển