Du học – giá trị của một con người bản lĩnh, tự tin và yêu nước nơi xứ người