Stanford có phải lựa chọn cho con nhà nông ngân sách không đồng đi du học?