Từ rớt A*Star đến Harvard 7 tỷ trong vòng 1 năm không phải là chuyện không tưởng