Diện tích trồng sắn tại Battambang – Campuchia sụt giảm