Tổng Lãnh Sự VN Tại Battambang: Các Tỉnh Tây Bắc Campuchia Rất Muốn Tăng Cường Quan Hệ Hợp Tác Với Tây Ninh