Cụ bà sống gần một thế kỷ với nội tạng bị đảo ngược: 50 triệu người mới có một