Sự nghiệp và hành trình trở thành CEO của Nguyễn Văn Tùng tại Go88