Các biện pháp PCCC, đảm bảo an toàn toàn cho nhà máy, công xưởng